SMPN2ANGKINANG
this site the web

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar PENDIDIKAN AGAMA ISLAM


Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
        PENDIDIKAN AGAMA ISLAM=Kelas VII, Semester 1
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
Al-Qur’an
1.      Menerapkan Hukum bacaan “Al-Syamsiah” dan “Al-Qomariyah”

1.1      Menjelaskan hukum bacaan-bacaan “AL” Syamsiyah dan “Al”Qomariyah

1.2      Membedakan hukum bacaan-bacaan “AL”Syamsyiah dan “AL”Qomariah

1.3      Menerapkan bacaan-bacaan “AL”Syamsiyah dan “AL”Qomariah

Aqidah
2.      Meningkatkan keimanan kepada Allah SWT melalui pemahaman sifat-sifatNya

2.1      Membaca ayat-ayat Al-Qur,an yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah

2.2      Menyebutkan arti ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah SWT

2.3      Menunjukkan tanda-tanda adanya Allah SWT

2.4      Menampilkan perilaku sebagai cermin keyakinan akan sifat-sifat Allah SWT

3.      Memahami Asmaul Husna
3.1      Menyebutkan arti ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna

3.2      Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna

Akhlah
4.      Membiasakan perilaku terpuji
4.1      Menjelaskan pengertian tawadhu, ta’at, qana’ah dan sabar

4.2      Menampilkan contoh-contoh perilaku tawadhu, ta’at, qanaah dan sabar

4.3      Membiasakan perilaku tawadhu, ta’at, qanaah dan sabarStandar Kompetensi
Kompetensi Dasar
Fiqih
5.      Memahami ketentuan-ketentuan thaharah (bersuci)

5.1       Menjelaskan ketentuan-ketentuan mandi wajib

5.2       Menjelaskan perbedaan-perbedaan hadas dan najis

6.      Memahami tata cara shalat
6.1      Menjelaskan ketentuan-ketentuan shalat wajib

6.2      Mempraktikkan shalat wajib

7.      Memahami tata cara shalat jama’ah dan munfarid (sendiri)
7.1      Menjelaskan pengertian shalat jama’ah dan munfarid

7.2      Mempraktikkan shalat jama’ah dan shalat munfarid

Tarikh dan Kebudayaan Islam
8.      Memahami sejarah Nabi Muhammad SWA

8.1      Menjelaskan sejarah Nabi Muhammad SAW

8.2      Menjelaskan misi Nabi Muhammad untuk semua manusia dan Bangsa        Kelas VII, Semester 2
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
Al-Qur’an
9.      Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati.

9.1      Menjelaskan hukum bacaan nun mati, tanwin dan mim mati

9.2      Membedakan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati dalam bacaan surat-surat Al-Qur’an dengan benar

9.3      Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati dalam bacaan surat-surat Al-Qur’an dengan benar

Aqidah
10.  Meningkatkan keimanan kepada malaikat

10.1      Menjelaskan arti beriman kepada malaikat

10.2      Menjelaskan tugas-tugas malaikat

Akhlak
11.  Membiasakan perilaku terpuji

11.1      Menjelaskan arti kerja keras, tekun, ulet dan teliti

11.2      Menampilkan contoh perilaku kerja keras, tekun, ulet dan teliti

11.3      Membiasakan perilaku kerja keras, ulet, tekun dan teliti

Fiqih
12.  Memahami tata cara shalat jum’at

12.1      Menjelaskan ketentuan-ketentuan shalat jum’at

12.2      Mempraktikkan shalat jum’at
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
13.  Memahami tata cara shalat jama’ dan qasar
13.1      Menjelaskan shalat jama’ dan qasar

13.2      Mempraktikkan shalat jama’ dan qasar

14.  Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW
14.1      Menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak, membangun manusia mulia dan bermanfaat

14.2      Menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian, kesejahteraandan kemajuan masyarakat

14.3      Meneladani perjuangan Nabi dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat mekah
        Kelas VIII, Semester 1
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
Al-Qur’an
1.      Menerapkan hukum bacaan Qalqalah da Ra.

1.1      Menjelaskan hukum bacaan Qalqalah dan Ra

1.2      Menerapkan hukum bacaan Qalqalah dan Ra dalam bacaan surat-surat Al-Qur’an dengan benar

Akidah
2.      Meningkatkan keimanan kepada Kitab-kitab Allah

2.1      Menjelaskan pengertian beriman kepada Kitab-kitab Allah

2.2      Menyebutkan nama Kitab-kitab Allah SWT yang diturunkan kepada para Rasul

2.3      Menampilkan sikap mencintai Al-Qur’an sebagai Kitab Allah

Akhlak
3.      Membiasakan perilaku terpuji

3.1      Menjelaskan pengeritan zuhud dan tawakkal

3.2      Menampilkan contoh perilaku zuhud dan tawakkal

3.3      Membiasakan perilaku zuhud dan tawakkal dalam kehidupan sehari-hari

4.      Menghindari perilaku tercela
4.1      Menjelaskan pengertian ananiah, ghadab, hasad, ghibah dan namimah

4.2      Menyebutkan contoh-contoh perilaku ananiah, ghadab, hasad, ghibah dan namimah

4.3      Menghindari perilaku ananiah, ghadab, hasad, ghibah dan namimah dalam kehidupan sehari-hari

Fiqih
5.      Mengenal tata cara shalat sunat

5.1      Menjelaskan ketentuan-ketentuan shalat sunnat rawatib

5.2      Mempraktikkan shalat sunat rawatib


Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
6.       Memahami macam-macam sujud
6.1      Menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah

6.2      Menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah

6.3      Mempraktikkan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah

7.      Memahami tata cara puasa
7.1          Menjelaskan ketentuan puasa wajib

7.2          Mempraktekkan puasa wajib

7.3          Menjelaskan ketentuan puasa sunnah Senis – Kamis, Syawal dan Arafah

7.4          Memperaktekkan puasa Sunnah Senin-Kamis, Syawal dan Arafah

8.      Memahami zakat
8.1          Menjelaskan pengertian zakat fitrah dan zakat mal

8.2          Membedakan antara zakat fitrah dan zakat mal

8.3          Menjelaskan orang yang berhak menerima zakat fitrah dan zakat mal

8.4          Mempraktekkan pelaksanaan zakat fitrah dan zakat mal

Tarikh dan Kebudayaan Islam
9.      Memahami sejarah Nabi


9.1          Menceriatakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan

9.2          Meneladani perjuangan Nabi dan para Sahabat di Madinah        Kelas VIII, Semester 2
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
Al-Qur’an
10.  Menerapkan hukum bacaan mad dan waqaf.

10.1      Menjelaskan hukum bacaan mad dan waqaf

10.2      Menunjukkan contoh hukum bacaan mad dan waqaf dalam bacaan surat-surat Al-Qur’an

10.3      Mempraktikkan bacaan mad dan waqaf dalam bacaan surat-surat Al-Qur’an

Akidah
11.  Meningkatkan keimanan kepada Rasul Allah

11.1      Menjelaskan pengertian beriman kepada Rasul Allah

11.2      Menyebutkan nama dan sifat-sifat Rasul Allah

11.3      Meneladani sifat-sifat Rasul Allah

Akhlak
12.  Membiasakan perilaku terpuji

12.1      Menjelaskan adab makan dan minum

12.2      Menampilkan contoh-contoh adab makan dan minum

12.3      Mempraktekkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari

13.  Menghindari perilaku tercela
13.1      Menjelaskan pengertian perilaku dendam dan munafik

13.2      Menjelaskan ciri-ciri pendendam dan munafik

13.3      Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam kehidupan sehari-hari

14.  Memahami hukum islam tentang hewan sebagai sumber bahan makanan
14.1      Menjelaskan jenis-jenis hewan yang halal dan haram dimakan

14.2      Menghindari makanaan yang bersumber dari binatang yang diharamkanStandar Kompetensi
Kompetensi Dasar
Tarikh dan Kebudayaan Islam
15.  Memahami sejarah dakwah Islam


15.1       Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan islam sampai masa Abbasiyah

15.2       Menhyebutkan tokoh ilmuan muslim dan perannya sampai masa daulah Abbasiyah

        Kelas IX, Semester 1
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
1.       Memahami ajaran Al-Qur’an surah At Tin
1.1      Membaca Qs At Tin dengan tartil

1.2      Menyebutkan arti Qs At Tin

1.3      Menjelaskan makna Qs At Tin

2.       Memahami ajaran Al Hadist tentang menuntut ilmu
2.1      Membaca hadist tentang menuntut ilmu

2.2      Menyebutkan arti hadist tentang menuntut ilmu

2.3      Menjelaskan makna menuntut ilmu

2.4      Menjelaskan makna menuntut ilmu seperti dalam hadist

3.       Meningkatkan keimanan kepada hari akhir
3.1      Menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir

3.2      Menyebutkan ayat Al Qur’an yang berkaitan dengan hari akhir

3.3      Menceritakan proses kejadian kiamat sugra dan kubra seperti terkandung dalam Al Qur’an dan Al Hadist

4.       Membiasakan perilaku terpuji
4.1      Menjelaskan pengertian qanaah dan tasamuh

4.2      Menampilkan contoh perilaku qanaah dan tasamuh

4.3      Membiasakan perilaku qanaah dan tasamuh dalam kehidupan sehari-hari

5.       Memahami hukum islam tentang penyembelihan hewan
5.1      Menjelaskan tata cara penyembelihan hewan

5.2      Menjelaskan ketentuan akikah dan kurban

5.3      Memperagakan cara penyembelihan hewan aqiqah dan hewan kurban
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
6.       Memahami hukum islam tentang haji dan umrah
6.1      Menyebutkan pengertian dan ketentuan haji dan umrah

6.2      Memperagakan pelaksanaan ibadah haji dan umrah

7.       Memahami sejarah perkembangan Islam Nusantara
7.1      Menceritakan sejarah masuknya islam di nusantara melalui perdagangan, sosial da pengajaran
7.2      Menceritakan sejarah beberapa kerajaan islam, jawa, sumatera dan sulawesi.


        Kelas IX, Semester 2
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
Al-Qur’an dan Al Hadist
8.      Memahami Al-Qur’an dan surat Al-Insyirah

8.1       Menampilkan bacaan QS Al-Insyirah dengan tartil dan benar

8.2       Menyebutkan arti QS. Al-Insyirah

8.3       Mempraktikkan perilaku dalam bekerja selalu berserah diri kepada Allah seperti dalam QS Al-Insyirah

9.      Memahami Ajaran Al-Hadist tentang kebersihan
9.1       Membaca hadist tentang kebersihan

9.2       Menyebutkan arti hadist tentang kebersihan

9.3       Menampilkan perilaku bersih seperti dalam hadist

Aqidah
10.  Meningkatkan keimanan kepada Qadha dan Qadhar

10.1  Menyebutkan ciri-ciri beriman kepada qadha dan qhadar

10.2  Menjelaskan hubungan antara qadha dan qhadar

10.3  Menyebutkan contoh-contoh qadha dan qhadar dalam kehidupan sehari-hari

10.4  Menyebutkan ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan qadha dan qhadar

1 komentar:

chayyau shiinaga mengatakan...

kangennnn smpn2 angkinang

Posting Komentar

 

Izin dan Hak

Tidak Dilarang mengcopy,mencetak atau menyebarkan isi posting kami selama menyertakan sumber aslinya http://smpnangkinang2.blogspot.com; dan tidak untuk keperluan melanggar Undang-Undang dan Hukum yang berlaku

Usage Policies